جواب پرسش صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو موجی عرضی را نشان می‌دهد.

دامنه و طول موج هر کدام از شکل موج‌های الف)، ب)، و پ) را با دامنه و طول موج این شکل مقایسه کنید.
جواب:
الف) دامنه برابر ولی طول موج کوچک‌تر است.جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی
ب) دامنه کوچک‌تر ولی طول موج بزرگ‌تر است.جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی
پ) دامنه کوچک‌تر و طول موج کو‌چک‌تر است.  جواب پرسش ۳-۴ صفحه ۷۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.