جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۴ صفحه ۷۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۴ صفحه ۷۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۳-۴ صفحه ۷۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۵ صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

در سازهای زهی همانند تار، کمانچه و گیتار با سفت یا شُل کردن تار، تندی انتشار موج عرضی در تار تغییر می‌کند. در یک گیتار طول هر تار بین دو انتهای ثابت ۰/۶۲۸m است. برای نواختن بالاترین بسامد، جرم تار ۰/۲۰۸g و برای نواختن پایین‌ترین بسامد، جرم تار ۳/۳۲g است. تارها تحت کششی برابر ۲۲۶N قرار دارند. تندی انتشار موج برای ایجاد این دو بسامد چقدر است؟

جواب تمرین ۳-۴ صفحه ۶۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.