جواب پرسش صفحه ۷۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۷۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

پرسش ۳-۵ صفحه ۷۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۷۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

پرسش ۳-۵ صفحه ۷۵ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

پرسش ۳-۵ صفحه ۷۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۴ صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضیدر یک لحظهٔ خاص، میدان الکتریکی مربوط به یک موج الکترومغناطیسی در نقطه‌ای از فضا در جهت z+ و میدان مغناطیسی مربوط به آن در جهت y+ است. جهت انتشار در کدام سو است؟ (جهت‌های x، +y+ و z+ را مانند شکل ۳-۲۰ در نظر بگیرید.)
جواب: راستای انتشار عمود بر راستای میدان الکتریکی و مغناطیسی است و در خلاف جهت محور x میباشد.

شکل ۳-۲۰:پرسش ۳-۵ صفحه ۶۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.