جواب تمرین و فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرین صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۳-۵ صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۵ صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

طول آنتن یک گوشی تلفن همراه قدیمی معمولاً ۱۴ طول موج دریافتی است. اگر طول چنین آنتنی تقریباً برابر ۸/۵cm باشد بسامدی را که این گوشی با آن کار می‌کند تعیین کنید.جواب صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۴ صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۳-۴ صفحه ۷۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

مطابق شکل روبه رو یک گوشی تلفن همراه را در یک محفظه تخلیه هوای شیشه‌ای آویزان کنید. با برقراری تماس با گوشی، صدای آن را خواهید شنید. ولی با به کار افتادن پمپ تخلیه هوا، صدا به تدریج ضعیف و سرانجام خاموش می‌شود، در حالی که امواج الکترومغناطیسی همچنان به گوشی می‌رسند. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: صوت یک موج مکانیکی است که برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد و در خال منتشر نمیشود. ولی امواج الکترومغناطیسی برای انتشار خود، الزاماً به محیط مادی نیاز ندارند و در خال نیز منتشر میشوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.