جواب پرسش و فعالیت صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و فعالیت صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۶ صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش و فعالیت ۳-۶ صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۶ صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

الف) چگونگی ایجاد صوت توسط دیاپازون را توضیح دهید.
جواب: دیابازون وسیله‌ای فلزی دارای دو شاخه است که انتهای آن ها به یک پایه مشترک وصل شده است، وارد شدن ضربه به یکی از شاخه ها، باعث لرزش شاخه ها در خلاف جهت هم می شود، با لرزش شاخه ها مولکول های هوای اطراف شاخه ها تیز به حرکت واداشته می‌شوند و با ارتعاشات خود موجب تولید صدا می‌‌شوند.

ب) به نظر شما چه ساز و کاری موجب صدای وزوزِ حشرات هنگام پرواز می‌شود؟
جواب: حشرات در اکثر موارد هیچ عضو مخصوصی برای این کار ندارند. وزوزی که تنها هنگام پرواز حشرات به گوش می‌رسد، فقط نتیجه آن است که حشرات هنگام پرواز بال‌هایشان را در هر ثانیه صدها بار تکان می‌دهند. بال حشرات صفحه‌ای مرتعش است و هر صفحه با ارتعاش به حد کافی زیاد (بیش از ۲۰ بار در ثانیه) صوتی با ارتفاع معین به وجود می‌آورد.

جواب فعالیت ۳-۶ صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

اندازه گیری تندی صوت: یک روش ساده برای اندازه گیری تندی صوت به این ترتیب است: دو میکروفون را مطابق شکل به یک زمان سنج حساس متصل کنید. این زمان سنج می‌تواند بازه‌های زمانی را با دقت میلی ثانیه اندازه گیری کند. وقتی چکش را به صفحه فلزی بکوبیم، امواج صوتی که به سمت دو میکروفون روانه می‌شوند، نخست میکروفون نزدیک‌تر و سپس میکروفون دورتر را متأثر می‌سازند. اختلاف فاصله میکروفون‌ها از محل برخورد چکش با صفحه فلزی را اندازه می‌گیریم. با استفاده از زمان سنج می‌توانیم تأخیر زمانی بین دریافت صوت توسط دو میکروفون را ثبت کنیم. اکنون با استفاده از رابطه v=Δx/Δt می‌توانیم تندی صوت را در هوا بیابیم. در صورتی که این اسباب را در مدرسه دارید با استفاده از آن، تندی صوت را در هوا اندازه بگیرید.

جواب فعالیت ۳-۶ صفحه ۷۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

چطور تندی/ سرعت صدا در هوا را اندازه‌گیری میکنند؟
جواب: یک نفر با تفنگ خود شلیک میکند. شخصی دیگر که در سمت دیگر و در ۱۶۰۰ متری او ایستاده است،
۵ ثانیه بعد صدای تیر را میشنود.
بنابراین، موج صدا در هر ۵ ثانیه، ۱۶۰۰ متر راه میپیماید. پس: سرعت صوت در هر ثانیه،۳۳۰ متر است.
چطور تندی/ سرعت صدا را در آب اندازه‌گیری میکنند؟
جواب: سرعت صوت را در زیر آب، با فرستادن موج های صوتی از یک قایق به قایق دیگر اندازه میگیرند. سرعت
صوت در آب، حدود ۱۴۶۰ متر در ثانیه است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.