جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۳ صفحه ۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۱-۳ صفحه ۸ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۱-۳ صفحه ۸ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۱ صفحه ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

با توجه به نمودار مکان – زمان شکل روبه رو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) متحرک چند بار از مبدأ مکان عبور می‌کند؟
جواب: در زمان های t۲ و t۴
ب) در کدام بازه‌های زمانی متحرک در حال دور شدن از مبدأ است؟
جواب: در بازه (صفر تا t۱) و (t۲ تا t۳) و (t۴ تا t۶ )
پ) در کدام بازه‌های زمانی متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ است؟
جواب: در بازه (t۱ تا t۲) و (t۳ تا t۴)
ت) جهت حرکت چند بار تغییر کرده است؟ در چه لحظه‌هایی؟
جواب: دو بار – (t۱ و t۳)
ث) جابه جایی کل در جهت محور x است یا خلاف آن؟
جواب:  در جهت محور x

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.