جواب تمرین صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب تمرین صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم ریاضی

شخصی با چکّش به انتهای میله باریک بلندی ضربه‌ای می‌زند. تندی صوت در این میله ۱۵ برابر تندی صوت در هوا است. شخص دیگری که گوش خود را نزدیک به انتهای دیگر میله گذاشته است، دو صدا را که یکی از میله می‌آید و دیگری از هوای اطراف میله، با اختلاف زمانی ۰/۱۲s می‌شنود. اگر تندی صوت در هوا ۳۴۰m/s باشد، طول میله چقدر است؟
جواب: اگر تندی صوت در هوا Va و اگر تندی صوت در میله Vb در نظر بگیریم: جواب صفحه ۸۰ فیزیک دوازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.