جواب پرسش صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۷ صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۷ صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۳-۷ صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۷ صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

در هر ردیف شکل روبه رو، جبهه‌های موج متوالی حاصل از یک چشمه را می‌بینید.
الف) تندی چشمه‌ها را با هم مقایسه کنید.
جواب: در شکل الف تندی چشمه صفر است و کمترین مقدار و در شکل (ت) تندی چشمه بیشترین مقدار است، یعنی:جواب پرسش ۳-۷ صفحه ۸۲ فیزیک دوازدهم ریاضیب) تندی هر چشمه را با تندی صوت مقایسه کنید.
جواب: در شکل الف و ب تندی چشمه از تندی صوت کمتر است و در شکل (پ) تندی صوت و چشمه برابرند و در شکل (ت) تندی چشمه از تندی صوت بیشتر است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.