جواب پرسش صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۸ صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

 جواب پرسش صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۸ صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۳ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۳-۸ صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۳-۸ صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل زیر چشمه نوری را نشان می‌دهد که در حال حرکت به طرف راست است. چشمه، نوری با بسامد f۰ را گسیل می‌کند. بسامد نوری که آشکارساز ساکن دریافت می‌کند بیشتر از f۰ است یا کمتر؟
جواب: چون چشمه نور از آشکارساز دور شده است، با افزایش طول موج، بسامد کمتر می شود در نتیجه آشکارساز با بسامد کمتر از f۰ را دریافت می کند و صفحه ۸۴ فیزیک دوازدهم می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.