جواب صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش و تمرین تمرین صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش تمرین ۱-۲ صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۲ صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی /  فصل ۱ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۱-۲ صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۲ صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو نمودار مکان – زمان دوچرخه سواری را نشان می‌دهد که روی مسیری مستقیم در حال حرکت است.
الف) در کدام لحظه دوچرخه سوار بیشترین فاصله از مبدأ را دارد؟
جواب: در لحظه t=۸s و فاصله دوچرخه سوار از مبدأ ۶۰m است.
ب) در کدام بازه‌های زمانی دوچرخه سوار در جهت محور x حرکت می‌کند؟
جواب: در بازه (۰ تا ۴s) و (۶s تا ۸s)
پ) در کدام بازه زمانی دوچرخه سوار در خلاف جهت محور x حرکت می‌کند؟
جواب: در بازه (۸s تا ۱۴s)
ت) در کدام بازه زمانی، دوچرخه سوار ساکن است؟
جواب: در بازه (۴s تا ۶s)
ث) تندی متوسط و سرعت متوسط دوچرخه سوار را در هر یک از بازه‌های زمانی ۰/۰s تا ۲/۰s، ۴/۰s تا ۶/۰s، ۱۴/۰s تا ۱۴/۰s حساب کنید.

تندی متوسط جواب تمرین ۱-۲ صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

سرعت متوسط:
سرعت متوسط

جواب پرسش ۱-۴ صفحه ۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

از روی نمودار مکان – زمان توضیح دهید در چه صورت سرعت لحظه‌ای متحرک همواره با سرعت متوسط آن برابر است.
جواب: با توجه به ثابت بودن شیب نمودار مکان – زمان برای هر بازه زمانی دلخواه ثابت است. و هم چنین در هر لحظه خط مماس بر نمودار برابر با سرعت متوسط می باشد می توان نتیجه گرفت سرعت لحظه ای متحرک با سرعت متوسط برابر است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.