جواب فعالیت صفحه ۹۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۹۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۹۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۹۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۹۱ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۹۱ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۹۱  فیزیک دوازدهم ریاضی

با اسباب نشان داده شده در شکل روبه رو، می‌توان زاویه تابش و زاویه بازتابش را در امواج صوتی اندازه گیری کرد. با استفاده از این اسباب، قانون بازتاب عمومی را برای امواج صوتی تحقیق کنید.
جواب:
این دستگاه شامل دو لوله متصل به دو دهانه است که یکی نقش دهانه ورودی صدا و دیگری نقش گوشی را بازی می‌کند. با ایجاد صدا در دهانه ورودی صوت پس از عبور از لوله اول و بازتاب از یک دیواره سخت با عبور از لوله دوم دهانه گوشی می‌شود و ما آن را می‌شنویم. شنونده با حرکت لوله دوم در زاویه مشخصی در می‌یابد که صدا با بیشترین بلندی به گوش او می‌رسد.
اکنون اگر مکان لوله دوم ثابت شود با برسی زاویه لوله اول با مانع (خط عمود بر دیواره بازتابنده) و زاویه لوله دوم با مانع، در می‌یابیم که بیشترین بلندی دریافتی به ازای برابر بودن زاویه تابش و زاویه بازتابش حاصل می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.