جواب فعالیت صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

درباره میکروفون سهموی که از آن برای ثبت صداهای ضعیف و دستگاه لیتوتریپسی که از آن برای شکستن سنگ‌های کلیه، با کمک بازتابنده‌های بیضوی استفاده می‌شود تحقیق کنید.
در میکروفون سهموی از یک سطح کار سهموی برای جمع و کانونی کردن امواج صوتی در یک گیرنده استفاده میشود. این میکروفون ها به همین دلیل، حساسیت بسیار زیادی به صداهایی دارند که موازی با محور سطح سهموی به این سطح میتابند.
استفاده مرسوم از این میکروفون ها در ثبت صداهای پرندگان دور دست، و صداهای میادین ورزشی (شکل الف)، و نیز استراق سمع است. شکل ب طرحی از چگونگی کار این دستگاه را نشان میدهد.
دستگاه لیتوتریپسی از این ویژگی سطح بیضوی که در کانون دارد استفاده میکند. بنابراین اگر موج صوتی در یک کانون ایجاد شود، این موج پس از بازتاب از نقاط مختلف سطح، در کانون دیگر جمع میشود.جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضیدر دستگاه لیتوتریپسی، چشمهای فراصوت در یک کانون بازتابنده بیضوی ایجاد میکنند و محل بیمار را طوری تنظیم میکنند که سنگ کلیه او در محل کانون دوم سطح این بازتابنده باشد. شکل پ، طرحی از چگونگی کار این دستگاه را نشان میدهد.

صفحه ۹۲ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.