جواب تمرین و فعالیت صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۱ صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

کمترین فاصله بین شما و یک دیوار بلند چقدر باشد تا پژواک صدای خود را از صدای اصلی تمیز دهید؟ تندی صوت در هوا را ۳۴۰m/s در نظر بگیرید.جواب تمرین ۴-۱ دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۳ صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۳ صفحه ۹۳ فیزیک دوازدهم ریاضی

رادار دوپلری: از امواج الکترومغناطیسی نیز ‌می‌توان برای مکان‌یابی پژواکی استفاده کرد. در این مورد و کاربرد آن به خصوص در تعیین تندی خودروها تحقیق کنید.
امواج میکرو موج یا فروسرخ در محدوده مشخصی گسیل میکنند. فاصله خودرو از فرستنده گسیلند، موج با اندازهگیری زمان بین گسیل و دریافت موج به دست میآید. تندی خودرو نیز از تغییر بسامد موج دریافتی نسبت به موج گسیل شده با استفاده از رابطه دوپلری که برای امواج الکترومغناطیسی به کار میآید، تعیین میشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.