جواب پرسش صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۱ صفحه ۹۵ فیزیک دوازدهم ریاضی

اگر موج سینوسی از قسمت ضخیم طناب به قسمت نازک آن وارد شود، بسامد، تندی، و طول موجِ موجِ عبوری در مقایسه با موج فرودی چه تغییری می‌کند؟
وقتی موج سینوسی از قسمت ضخیم طناب به قسمت نازک آن وارد شود، بسامد موج عبوری تغییری نمیکند، زیرا بسامد توسط چشمه موج تعیین میشود، اما تندی در قسمت نازک طناب بیشتر است و بنابر رابطه $$ λ=\dfrac{V}{f} $$ در مییابیم طول موج عبوری بیشتر از طول موج موج فرودی میشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.