جواب تمرین صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

در یک تشت موج به کمک یک نوسان ساز تیغه‌ای که با بسامد ۵/۰Hz کار می‌کند، امواجی تخت ایجاد می‌کنیم، به طوری که فاصله بین دو برآمدگی متوالی آن برابر با ۱۰cm می‌شود. اگر اکنون بُره ای شیشه‌ای را در کف تشت قرار دهیم، امواج در ورود به ناحیه کم عمقِ بالای بُره، شکست پیدا می‌کنند. اگر تندی امواج در ناحیه کم عمق، ۰/۴۰ برابر تندی در ناحیه. عمیق باشد، طول موج امواج در ناحیه کم عمق چقدر می‌شود؟
وقتی جبهه های موج به مرز میرسند، بسامد موج تغییری نمیکند.
طول موج فرودی مربوط به ناحیه عمیق $$ λ_۱ = λ_d = $$
طول موج فرودی مربوط به ناحیه کم عمق $$ λ_۲ = λ_s = $$

جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۹۶ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.