جواب تمرین و پرسش صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

در تمرین ۴-۲ با فرض اینکه زاویه تابش امواج برابر ۳۰ باشد، زاویه شکست چقدر می‌شود؟

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

شکل روبه رو یک پرتوی موج الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد که با عبور از محیط اولیه از طریق محیط‌های b و c به محیط a باز می‌گردد. این محیط‌ها را بر حسب تندی موج در آنها از بیشترین تا کمترین مرتب کنید.

شکل را مجدداً رسم کرده و زاویه‌های تابش و شکست را نام‌گذاری می‌کنیم.

طبق قانون شکست عمومی : $$ \dfrac{\sin {{\theta }_{۲}}}{\sin {{\theta }_{۱}}}=\dfrac{{{v}_{۲}}}{{{v}_{۱}}} $$ اگر $$ {{\theta }_{۲}} \gt {{\theta }_{۱}} $$ در نتیجه : $$ {{v}_{۲}} \gt {{v}_{۱}} $$
در نتیجه زاویه در هر محیطی که بزرگ‌تر باشد، تندی موج در آن محیط بیشتر است، یعنی:

$$ {{\theta }_{b}} \gt {{\theta }_{c}} \gt {{\theta }_{a}}\Rightarrow {{v}_{b}} \gt {{v}_{c}} \gt {{v}_{a}} $$

جواب پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.