جواب پرسش و فعالیت صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی  /  فصل ۴ فیزیک دوازدهم ریاضی /

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

کدام یک از سه شکل زیر یک شکست را نشان می‌دهد که از لحاظ فیزیکی ممکن است؟
در شکل (الف)
پرتوی نور از محیطی با ضریب شکست کمتر وارد محیطی با ضریب شکست بیشتر شده است. و به خط عمود نزدیکتر میشود که در شکل (الف) برقرار است و بنابراین شکل (الف) از لحاظ فیزیکی ممکن است.
در شکل (ب) پرتو نور در سمتی درست شکسته نشده است، و امکان شکسته شدن در آن سو وجود ندارد.
در شکل (پ) پرتو نور از خط عمود دور شده است در حالیکه هنگامیکه پرتو نور از محیطی با ضریب شکست کمتر به محیطی با ضریب شکست بیشتر وارد شده باشد، پرتو نور به خط عمود نزدیکتر میشود

جواب فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

اندازه گیری ضریب شکست: با توجه به مثال ۴-۲، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان ضریب شکست یک تیغه متوازی‌السطوح شفاف را اندازه گرفت.

یک تیغه متوازی السطوح را در نظر بگیرید و آن را روی کاغذ سفیدی قرار دهید، باریکه نوری را به وجهی از تیغه بتابانید به طوری که از وجه مقابل آن خارج شود. محل تیغه بر کاغذ را با رسم اضلاع آن بر روی کاغذ مشخص کنید. همچنین مسیر باریکه فرودی و باریکه خروجی از تیغه را روی کاغذ رسم کنید. برای رسم دقیقتر مسیر باریکه های فرودی و خروجی میتوانید مطابق شکل الف کاغذ سفید را روی قطعه یونولیتی قرار دهید و مسیر باریکه ها را با فرو بردن سوزن هایی در آن مشخص کنید. اکنون تیغه را بردارید و با استفاده از یک خط کش، مسیر باریکه نور در درون تیغه را رسم کنید. بر روی مسیر باریکه های نور، پیکان هایی رسم کنید تا جهت پرتو ها مشخص شود. با استفاده از یک نقاله، خطوط عمود بر وجه های تیغه در محل ورود و خروج باریکه های نور را رسم کنید و زاویه های بین باریکه ها و خطوط عمود را اندازه بگیرید. شکل ب، طرحی از چنین ترسیمی را نشان میدهد. اکنون میتوانیم با استفاده از قانون اسنل برای ورود باریکه از هوا به تیغه، ضریب شکست تیغه را به دست آوریم و یا اینکه ضریب شکست را با استفاده از قانون اسنل برای خروج باریکه از تیغه به هوا بیابیم.جواب فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۹ فیزیک دوازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.