جواب تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم

جواب تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۷

جواب تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۷

فصل هفتم ریاضی دهم مربوط به مبحث آمار و احتمال میباشد ، در این قسمت ما برای شما عزیزان جواب فعالیت های این فصل از ریاضی دهم را قرار داده ایم لیست درس های اراعه شده در فصل هفتم ریاضی دهم

  1. درس اول: احتمال یا اندازهگیری شانس
  2. درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه
  3. درس سوم: متغیر و انواع آن

لینک های دانلود این بخش

فصل ۷ درس ۱ (صفحه ۱۴۱-۱۵۱)
2.6MB
فصل ۷ درس ۲ (صفحه ۱۵۲-۱۵۸)
1.7MB
فصل ۷ درس ۳ (صفحه ۱۵۹-۱۷۰)
2.7MB