جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم

جواب صفحه 15 شیمی دهم ریاضی و تجربی

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ شیمی دهم :

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ فصل اول شیمی دهم

١ــ با توجه به شکل به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
آ) جدول زیر را کامل کنید.
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ فصل اول شیمی دهم

ب) جرم امتی میانگین هر عنصر همان جرم نشان داده شده در جدول دورهای عنصر هاست. رابطهای بنی جرم امتی میانگین، درصد فراوانی و جرم امتی ایزوتوپ ها بنویسیدجواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ فصل اول شیمی دهم

 

2ــ شکل روبهرو ایزوتوپهای کلر را نشان میدهد.
آ) جرم امتی میانگنی کلر را حساب کنید.
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ فصل اول شیمی دهم
ب) جرم امتی میانگین به دست آمده را با جرم امتی کلر در جدول دورهای مقایسه کنید.
پاسخ: اختلاف اندکی دارند _ جرم هر پروتون و نوترون اندکی از 1amu بیشتر است در حالیکه هنگام تشکیل هسته و اتم بخشی از جرم آن ها به انرژی تبدیل می شود بنابراین جرم اتمی میانگین نوشته شده در جدول دوره ای از مجموع جرم پروتون، نوترون و الکترون بر حسب amu کمتر است

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.