جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ شیمی دهم

جواب صفحه پنج شیمی دهم ریاضی و تجربی

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ شیمی دهم :

جواب خود را بیازمایید شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ فصل اول شیمی دهم

ــ میدانید که هر عنصر را با نماد ویژه ای نشان می دهند. در این نماد، شمار ذره های زیر اتمی را نیز می توان مشخص کرد. هر گاه بدانید که اتمی از آهن 26پروتون و 30 نوترون دارد، با توجه به الگوی زیر مشخص کنید که Zو Aهر کدام، چه کمیتی را نشان می دهد ؟جواب خود را بیازمایید صفحه 5 فصل اول شیمی دهمعدد اتمی Z ، عدد جرمی A

2ــ با توجه به نماد ایزوتوپ های منیزیم (شکل 3)جدول زیر را کامل کنید

نماد / ویژگیAZشمار الکترونشمار نوترون
با توجه به نماد ایزوتوپ های منیزیم24121212
با توجه به نماد ایزوتوپ های منیزیم25121213
با توجه به نماد ایزوتوپ های منیزیم26121214

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۶ فصل اول شیمی دهم

1ــ داده های جدول زیر را به دقت بررس ی کنید؛ سپس به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .
جواب با هم بیندیشیم صفحه 6 فصل اول شیمی دهم

آ) چه شباهت ها و چه تفاوت هایی میان این ایزوتوپ ها وجود دارد؟
پاسخ: عدد اتمی(Z)یکسان و عدد جرمی (A)متفاوت دارند.

ب) یک نمونه طبیعی از عنصر هیدروژن، مخلوطی از چند ایزوتوپ است؟
پاسخ: یک نمونه طبیعی مخلوطی از 3 ایزوتوپ صفحه 6 فصل اول شیمی دهم می باشد.

پ) نیم عمر هر ایزوتوپ نشان می دهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه پایدار است. کدام ایزوتوپ هیدروژن از همه ناپایدارتر است؟
پاسخ: ایزوتوپصفحه 6 فصل اول شیمی دهم از همه ناپایدارتر است.

ت( هسته ایزوتوپ های ناپایدار، ماندگار نیست و با گذشت زمان متالش ی میشود. این ایزوتوپ ها پرتوزا هستند و اغلب بر اثر تالش ی افزون بر ذره های پرانرژی، مقدار زیادی انرژی نیز آزاد می کنند . انتظار دارید چند ایزوتوپ هیدروژن پرتوزا باشد؟
پاسخ:  ۵ ایزوتوپ  صفحه 6 فصل اول شیمی دهم

ث( اغلب هسته هایی که نسبت شمار نوترونها به پروتونها ی آنها برابر یا بیش از 5/1 باشد، ناپایدارند و با گذشت زمان متالش ی می شوند . چند ایزوتوپ هیدروژن دارای این ویژگ ی است؟
پاسخ: 5 ایزوتوپ (صفحه ۶ فصل اول شیمی دهم)

ج( اگر ایزوتوپ های پرتوزا و ناپایدار، رادیوایزوتوپ نامیده شود، چه تعداد از ایزوتوپ ها ی هیدروژن، رادیوایزوتوپ به شمار میرود؟
پاسخ: 5 ایزوتوپصفحه ۶ فصل اول شیمی دهم

 

چ) درصد فراوانی هر ایزوتوپ در طبیعت نشان دهنده چی ست؟ توضیح دهید
پاسخ: نشاندهنده میزان حضور در یک نمونه طبیعی از اتم های آن عنصراست. صفحه ۶ فصل اول شیمی دهم اغلب هر چه درصد فراوانی بیشتر باشد پایداری نیز بیشتر خواهد بود.
2ــ شکل زیر شمار تقریب ی اتم های لیتیم را در ی ک نمونه طبیعی از آن نشان می دهد . با توجه به آن، درصد فراوان ی هر یک از ایزوتوپ های لیتیم را حساب کنی کنیدصفحه ۶ فصل اول شیمی دهم

پاسخ: برای محاسبه داریم:ایزوتوپ های لیتیم