جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم

جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم

جواب صفحه 16 شیمی دهم ریاضی و تجربی

جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم

جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم :

جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم

شمارش ذرهها از روی جرم آنها
اگر بخواهید دانه های خاک شیر یا برنج موجود در یک نمونه کوچک از آنها را بشمارید، به نظر شما این تالش چقدر وقت میگیرد؟
پاسخ:  مدت طولانی (خیلی زباد وقت می گیرد )
پس از شمردن دانه ها تا چه اندازه به نتیجه شمارش خود اطمینان دارید؟
پاسخ: به خاطر ریز بودن دانه های خاکشیر احتمال اشتباه کردن در شمارش تعداد (کم یا زیاد شمردن )زباد است
برای اینکه بتوانید دانه های برنج یا خاک شیر در یک کیسه از این مواد را بشمارید (شکل ١١ ،)چه راه کاری پیشنهاد میکنید؟
پاسخ: ظرفی را برمی داریم و جرم ان را اندازه‌گیری می کنیم و یادداشت می کنیم سپس تعداد مشخصی از دانه های برنج را درون ظرف می ریزیم و یادداشت می کنیم بعد جرم ظرف را از عدد به دست امده کم می کنیم و تقسیم بر تعداد ان می کنیم که جرم یا دانه برنج به دست می اید حالا جرم یک کیسه برنج را حساب می کنیم و تقسیم بر عددی که یک دانه برنج به دست امد می کنیم
تعداد دانه های برنج موجود در یک کیسه برنج به دست می اید

جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم 

اگر جرم هر مهره بهطور میانگنیاگر جرم هر مهره بهطور میانگین ۴.۲۹ گرم باشد، برآورد کنید در این ظرف چند مهره وجود دارد؟ ( جرم ظرف خالی برابر با ۴۵۰.۰۳ گرم است)

پاسخ: ابتدا جرم ظرف را از عدد نشان داده شده روی ترازو کم میکنیم تا جرم خالص مهره ها به دست آید:

=  ۱۸۹۵.۷۶-۴۵۰.۰۳ = ۱۴۴۵.۷۳𝑔𝑟 

حالا با استفاده از جرم یک مهره (۴.۲۹g) تعداد مهره های موجود در ظرف را محاسبه می کنیم:
حالا با استفاده از جرم یک مهره

برآورد کنید در یک کیسه ۴۰ کیلویی برنج چند دانه برنج وجود دارد؟جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم پاسخ: ابتدا جرم یک کیسه برنج را بر حسب گرم حساب می کنیم

۴۰ × ۱۰۰۰ = ۴۰۰۰۰𝑔𝑟

حالا با استفاده از جرم حساب شده از ۱ عدد برنج در با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ تعداد تقریبی دانه های برنج موجود در یک کیسه برنج را حساب میکنیم.جواب سوال صفحه ۱۶ شیمی دهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.