جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی یازدهم

 جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی یازدهم

جواب با هم بیندیشیم شیمی یازدهم

 جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی یازدهم

 جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی یازدهم :

جواب صفحه ۱۲ شیمی یازدهم

1- با توجه به جایگاه عنصرهای لیتیم، سدیم و پتاسیم (فلزهای قلیایی) در جدول دوره‌ای، پیش‌بینی کنید در واکنش با گاز کلر، اتم‌های کدام یک آسان‌تر الکترون از دست خواهد داد؟ چرا؟
پاسخ: پتاسیم ، زیرا در گروه پایین تر است و خصلت فلزی یعنی تمایل به از دست دادن الکترون بیشتری دارد و در نتیجه آسان تر الکترون می دهد.

2- تصویر زیر واکنش این فلزها با گاز کلر را در شرایط یکسان نشان می‌دهد. آیا داده‌های این تصویر پیش‌بینی شما را تأیید می‌کند؟ (راهنمایی: هرچه ماده‌ای سریع‌تر و شدیدتر واکنش بدهد، فعالیت شیمیایی بیشتری دارد). جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی یازدهمپاسخ: بله ، در تصویر شدت واکنش (بر اساس شدت نور ) برای پتاسیم بیشتر است.

3- به نظر شما آیا جمله «هرچه شعاع اتمی یک فلز بزرگ‌تر باشد، آسان‌تر الکترون از دست می‌دهد» درست است؟ چرا؟
پاسخ: بله ، شعاع اتمی پتاسیم بزرگ تر از سدیم و لیتیم است و طبق تصویر بالا واکنش پذیری آن نیز بیشتر است. بنابراین با بزرگ تر شدن اندازه اتم ، خاصیت فلزی بیشتر و تمایل به از دست دادن الکترون بیشتر می شود.

4- جدول زیر را کامل کنید و توضیح دهید بین شمار لایه‌های الکترونی با شعاع اتم چه رابطه‌ای وجود دارد.
پاسخ: برای مشاهده پاسخ اینجا کلیک کنید👉

5 - با توجه به جدول زیر، پیش‌بینی کنید اتم کدام یک از فلزهای گروه دوم جدول دوره‌ای در واکنش با نافلزها، آسان‌تر به کاتیون M تبدیل می‌شود. چرا؟ جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۲ شیمی یازدهمپاسخ: Sr( استرانسیم ) چون شعاع اتمی بزرگتری دارد پس تمایل به از دست دادن الکترون بیشتر است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.