جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ و ۱۴ شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ و ۱۴ شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ و ۱۴ شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ و ۱۴ شیمی یازدهم :

جواب صفحه ۱۳ شیمی یازدهم

الف) جدول زیر را کامل کنید.
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ و ۱۴ شیمی یازدهم

ب) پیش‌بینی کنید در شرایط یکسان کدام هالوژن واکنش پذیرتر است. چرا؟
پاسخ:  فلوئور ، زیرا اندازه اتم کوچک تری دارد و تمایل آن برای گرفتن الکترون بیشتر است.

جواب صفحه ۱۴ شیمی یازدهم

پ) در جدول زیر شرایط واکنش این نافلزها با گاز هیدروژن نشان داده شده است. با توجه به آن، مشخص کنید آیا پیش‌بینی شما درست است.
پاسخ: بله، همان‌طور که دیده می‌شود فلوئور در دمای پایین‌تر و با سرعت بیشتری نسبت به بقیه اتم‌ها واکنش می‌دهد.

ت) توضیح دهید خصلت نافلزی با شعاع اتمی چه رابطه‌ای دارد.
پاسخ: رابطه وارونه ، هر چه شعاع اتمی نافلز کمتر باشد خصلت نافلزی آن یعنی تمایل به گرفتن الکترون ، بیشتر است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.