جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم :

 

جواب صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

1- اسکاندیم (21Sc)(21Sc)، نخستین فلز واسطه در جدول دوره‌ای است که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه‌ها وجود دارد.
الف) آرایش الکترونی اتم آن را بنویسید.
پاسخ: 21Sc : [18Ar] 3d1 4S2

ب) کاتیون این فلز در ترکیب‌هایش، سه بار مثبت دارد. آرایش الکترونی فشرده کاتیون اسکاندیم را رسم کنید.
پاسخ: 21Sc3+ : [18Ar]

2- جدول زیر را کامل کنید.جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.