جواب کاوش کنید ۱ صفحه ۱۹ شیمی یازدهم

جواب کاوش کنید ۱ صفحه ۱۹ شیمی یازدهم

جواب کاوش کنید شیمی یازدهم

جواب کاوش کنید ۱ صفحه ۱۹ شیمی یازدهم

جواب کاوش کنید ۱ صفحه ۱۹ شیمی یازدهم :

جواب صفحه ۱۹ شیمی یازدهم

چگونه می‌توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی کرد؟
وسایل و مواد مورد نیاز: آهن (II)(II) کلرید، آهن (III)(III) کلرید، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، محلول هیدروکلریک اسید، لوله آزمایش، قطره چکان، قاشقک.
آزمایش ۱
الف) سه لوله آزمایش بردارید و آنها را شماره‌ گذاری کنید.
ب) مقدار کمی از آهن (II)(II) کلرید را با قاشقک بردارید و در لوله آزمایش شماره «1» بریزید. سپس درون آن تا نیمه آب مقطر بریزید و آن را تکان دهید تا محلول شفافی به دست آید.
پ) مقدار کمی از سدیم هیدروکسید را با قاشقک بردارید و در لوله آزمایش شماره «2» بریزید. سپس درون آن تا نیمه آب بریزید و آن را تکان دهید تا محلول شفافی به دست آید.
ت) با استفاده از قطرهچکان در لوله آزمایش شماره «3» در حدود یک میلیلیتر از محلول آهن (II)(II) کلرید را بریزید و به آن قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید بیفزایید.
ث) چه مشاهده می‌کنید؟ مشاهده‌های خود را بنویسید.
پاسخ: با افزودن قطره‌ قطره از محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن (II) کلرید، رنگ محلول به رنگ سبز تیره تغییر می‌کند و با گذشت زمان رسوب سبزرنگ ته‌نشین می‌شود.

ج) در این واکنش، آهن (II) هیدروکسید و سدیم کلرید تشکیل می‌شود. معادله نمادی واکنش انجام شده را بنویسید و موازنه کنید. پاسخ: جواب کاوش کنید ۱ صفحه ۱۹ شیمی یازدهم
چ) از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: یون آهن (II) با محلول نمک‌های حاوی یون هیدروکسید شناسایی شده و رسوب سبزرنگ ایجاد می‌کند.

آزمایش ۲

الف) در آزمایش ۲ به جای آهن(II) کلرید، آهن (III) کلرید بردارید و آزمایش را تکرار کنید.
ب) مشاهده‌های خود را بنویسید.
پاسخ: با افزودن قطره‌ قطره از محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن (III) کلرید، رنگ محلول به قرمز آجری تغییر می‌کند و با گذشت زمان رسوب آن تشکیل می‌شود.

پ) با توجه به اینکه فراورده‌های این واکنش آهن (III) هیدروکسید و سدیم کلرید است، معادله نمادی واکنش شیمیایی انجام شده را بنویسید و موازنه کنید
پاسخ:
جواب کاوش کنید ۱ صفحه ۱۹ شیمی یازدهمیون آهن (III) با محلول نمک‌های حاوی یون هیدروکسید شناسایی شده و رسوب قرمز آجری ایجاد می‌کند.

آزمایش ۳

الف) یک میخ زنگ زده یا یک وسیله آهنی زنگ زده را بردارید و زنگ آهن سطح آن را با قاشقک خراش بدهید و جمع‌آوری کنید.
ب) زنگ آهن جمع‌آوری شده را در یک لوله آزمایش بریزید و قطره قطره محلول هیدروکلریک اسید به آن بیفزایید. این عمل را تا جایی ادامه دهید که همه زنگ آهن حل شود.
پ) قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید به لوله بیفزایید، این عمل را تا جایی ادامه دهید که رسوب رنگی تشکیل شود.
ت) مشاهده‌های خود را بنویسید.
پاسخ: با افزودن قطره‌ قطره محلول سدیم هیدروکسید به لوله، رسوب قرمز آجری رنگ تشکیل می‌شود.
ث) در زنگ آهن کدام یون آهن وجود دارد؟ چرا؟
پاسخ: یون آهن (III)، زیرا با افزودن قطره‌ قطره محلول سدیم هیدروکسید به لوله حاوی زنگ آهن رسوب قرمز آجری تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده‌ی وجود یون +3 Fe است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.