جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷ و ۸ و ۹ شیمی یازدهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷ و ۸ و ۹شیمی یازدهم

جواب با هم بیندیشیم شیمی یازدهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷ و ۸ و ۹شیمی یازدهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷ و ۸ و ۹شیمی یازدهم :

جواب صفحه ۷ شیمی یازدهم

در شکل‌های زیر، برخی عنصرهای گروه چهاردهم و دوره سوم جدول دوره‌ای عنصرها همراه با برخی ویژگی‌های آنها نشان داده شده است. با بررسی آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷ شیمی یازدهم

جواب صفحه  ۸ شیمی یازدهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۷ شیمی یازدهم

 

1- در شکل «الف» سطح کدام عنصرها براق و صیقلی است؟
پاسخ:  سیلیسیم (Si) – ژرمانیم (Ge) – قلع (Sn) – سرب (Pb)

2- در شکل «الف» کدام عنصرها ویژگی‌های مشترک بیشتری با یکدیگر دارند (رفتارهای فیزیکی و شیمیایی آنها شبیه هم هستند)؟
پاسخ: قلع (Sn) با سرب (Pb)
سیلیسیم (Si) با ژرمانیم (Ge)

3- شکل‌های «الف» و «ب» را با هم مقایسه و مشخص کنید رفتار کدام عنصرها به یکدیگر شباهت بیشتری دارند. نتیجه مقایسه خود را یادداشت کنید.
پاسخ: با توجه به رسانایی الکتریکی و گرمایی و رفتار شیمیایی :
عناصر فلزی : سدیم ، منیزیم، آلومینیم ، قلع و سرب با هم شباهت دارند.
عناصر نافلزی : کربن ، فسفر ، گوگرد و کلر با هم شباهت دارند.
عناصر شبه فلزی : سیلیسیم و ژرمانیم با هم شباهت دارند

4- با کامل کردن جدول صفحه بعد به یک جمع بندی از یافته‌های خود برسید و عنصرهای مشخص شده در بالا را در سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز قرار دهید.
پاسخ:  برای مشاهده پاسخ اینجا کلیک کنید👉

جواب صفحه  ۹ شیمی یازدهم

5- در گروه 14 از بالا به پایین، خصلت فلزی چه تغییری کرده است؟
پاسخ: بیشتر می شود.

6 - روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در دوره سوم جدول را بررسی کنید.
پاسخ: از چپ به راست خاصیت فلزی کم و خاصیت نافلزی بیشتر می شود.

7- پیش‌بینی کنید کدام عنصر در گروه اول جدول دوره‌ای خصلت فلزی بیشتری دارد.
پاسخ: سزیم

8- عبارت زیر را با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، کامل کنید.
پاسخ: در هر دوره از جدول دورهای ، از چپ به راست از خاصیت صفحه  ۹ شیمی یازدهم کاسته و به خاصیت صفحه  ۹ شیمی یازدهم افزوده می شود . در گروه های ۱۵ , ۱۶ و ۱۷  عنصرهای صفحه  ۹ شیمی یازدهم ، خاصیت نافلزی بیشتری دارند زیرا از بالا به پایین خصلت صفحه  ۹ شیمی یازدهم زیاد میشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.