جواب درس اول تاریخ دهم انسانی

جواب درس اول تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس اول تاریخ دهم انسانی با جواب

جواب فعالیت های درس ۱ تاریخ دهم انسانی

درس بخش زیز سوالات درس اول تاریخ دهم انسانی را برای شما دانش آموزان قرار داده ایم ، این سوالات طبق آخرین تغییرات کتاب درسی پایه دهم میباشد.

درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری

جواب فعالیت ۱ صفحه ۲ درس اول تاریخ دهم

مشخص کنید واژۀ تاریخ در هریک از جمله‌های زیر چه معنایی دارد.
الف- تاریخ را باید به شیوۀ علمی و روشمند نوشت.
پاسخ: علم

ب- هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه، تعیین نشده است.
پاسخ: روز

پ- تاریخ باستان مملو از جنگ و کشورگشایی است.
پاسخ: مجموعه حوادث و رویداد

جواب فعالیت ۲ صفحه ۴ درس اول تاریخ دهم

با توجه به مطالب سنگ نوشتهٔ بیستون، دلیل بیاورید که چرا این سنگ نوشته به عنوان یک سند تاریخی معتبر محسوب می‌شود.
پاسخ: به دلیل اینکه علاوه بر قدمت تاریخی آن، محتوای نوشته‌ها مربوط به دوران خود پادشاه بوده و به خاطر ماهیت این اثر (نوشته شدن بر روی سنگ) امکان تحریف مطالب آن در طول زمان صورت نگرفته، همچنین این اثر نشان دهندۀ توجه ایرانیان به نگارش آثار و فعالیت هایشان است.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶ درس اول تاریخ دهم

الف- به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه یک موضوع تحقیق دربارهٔ تاریخ ایران باستان با ویژگی‌هایی که برشمرده شد، ارائه دهید.
میتوانید از موضوعاتی مانند: زندگی اجتماعی و اقتصادی، اعتقادات مذهبی، نوع خوراک و پوشاک جامعه ایرانی و روابط خارجی حکومت‌ها در هر یک از دوره‌های هخامنشیان، اشکانیان و یا ساسانیان، جایگاه مذهب، آموزش و پرورش در عهد باستان و… ؛ استفاده نمایید

ب فرض کنید می‌خواهید دربارهٔ اهمیت و نقش جادهٔ ابریشم در دورهٔ ساسانیان تحقیق کنید.
این سوال تحقیق میباشد !
با همفکری، پرسش‌های این تحقیق را کامل نمایید.

۱- جادهٔ ابریشم از چه کشورها و سرزمین‌های می‌گذشت؟
۲- چه نوع کالاهای بازرگانی از طریق جاده ابریشم داد و ستد می‌شد؟
۳- جاده ابریشم از چه جهاتی به اقتصاد ایران کمک می‌کرد؟
۴- امنیت جاده ابریشم چگونه تأمین می‌شد؟

۵- جادهٔ ابریشم چه اهمیت و نقشی در روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها داشت؟
پاسخ: نقش های مهمی در مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای مختلف نگاشته شده است.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۶ درس اول تاریخ دهم

با مراجعه به کتابخانۀ مدرسه، محلهّ یا کتابخانۀ شخصی خود، یکی از منابع دست اوّل یا دست دوم تاریخ را انتخاب کرده، سپس موضوعی از آن کتاب را تعیین نمایید و مطابق نمونه فیش صفحۀ بعد، فیش برداری کنید.
پاسخ: موضوع اصلی را با توجه به علاقۀ خود تعیین کرده و موضوع فرعی را با توجه به آن تعیین می‌کنیم و در فیش، موارد خواسته شده را کامل کنید.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۷ درس اول تاریخ دهم

مراحل پژوهش تاریخ را تکمیل کنید.
پاسخ: به ترتیب از راست به چپ :
۱-انتخاب موضوع
۲- تدوین پرورش های تحقیق
۳شناسایی منابع
۴-گردآوری و تنظیم اطلاعات
۵-تحلیل و تفسیر اطلاعات

جواب فعالیت ۶ صفحه ۸ درس اول تاریخ دهم

جواب فعالیت 6 صفحه 8 درس اول تاریخ دهم

تصاویر بالا را به دقت نگاه کنید و بگویید چرا هر یک از آنها، منبع دست اوّل برای دورۀ خود هستند.
سکه اشکانی: حاوی اطلاعات مهمی از آن دوره است.
منشور کورش: افکار و شخصیت فرمانروا و رابطه‌اش با مردم را به طور واضح بیان می‌کند.
طاق بستان: نشان دهنده اعتقادات شخص پادشاه (خسرو پرویز) و معماری آن بیانگر طرح‌ها و هنر عصر ساسانی است.
به طور کلی به دلیل اینکه بیانگر دقیق حال و اوضاع زمان خویش هستند.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۹ درس اول تاریخ دهم

با مراجعه به کتابخانهٔ مدرسه یا منزل خود، چند نمونه از منابع دست اوّل و دست دوم تاریخ ایران را فهرست نمایید.
پاسخ: منابع اصلی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی: کتاب‌های اخبار الطوال (دینوری)، فتوح البلدان (بلاذری) و تاریخ‌های طبری، سیستان، بلعمی، طبرستان و…
منابع دست دوم تاریخ ایران در مورد قرون نخستین اسلامی: تاریخ ایران بعد از اسلام (دکتر عبدالحسین زرین‌کوب)، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (اشپولر)، تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه (عزیز الله بیات)، عصر زرین فرهنگ ایران (ریچارد فرای).

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۱ درس اول تاریخ دهم

به تصویر بالا دقت کنید و بگویید چرا بازگرداندن اشیای تاریخی به کشور اقدامی مهم و ارزشمند است؟
پاسخ: زیرا این اشیا بخشی از هویت و شناسنامۀ ملی کشور به حساب می‌آیند و می‌توانند به عنوان منابع دست اول به پژوهش‌های تاریخی کمک کنند و یا در تکمیل اطلاعات دوره‌های تاریخی مؤثر واقع شوند. بدین ترتیب باید در حفظ و نگهداری آن کوشا و سهیم باشیم.

جواب پرسش های نمونه درس اول تاریخ دهم صفحه ۱۱

۱ -علم تاریخ را تعریف کنید؟
پاسخ: علمی است که به مطالعه جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جامعه ها در گذشته می پردازد و علل و نتایج افکار و اعمال پیشینیان را بررسی و تحلیل می کند

۲-قلمرو و هدف علم تاریخ را بیان نمایید؟
پاسخ: شناخت و اگاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته است که شامل تمامی جنبه های فکری مذهبی سیاسی نظامی اقتصادی علمی حقوقی و هنری می شود.

۳ -تفاوت های تاریخ نگاری نوین را با وقایع نگاری توضیح دهید؟
پاسخ: در وقایع نگاری، مورخان اغلب به تنظیم، ثبت و نگارش وقایع می پرداختند و توجه چندانی به بررسی علل،آثار و نتایج رویدادهای تاریخی نداشتند. عالوه بر آن عمده تمرکز این مورخان بر بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان بود و به مسائل و موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیتی نمی دادند. در تاریخ نگاری نوین، اساس بر سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارک معتبر و دوری از داستان پردازی قرار دارد.
در تاریخ نگاری نوین :
الف) علم تاریخ صرفا به توصیف و شرح زندگانی و اقدامات فرمانروایان و امور سیاسی و نظامی محدود نمی شود، بلکه همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و.. جوامع گذشته را در بر می گیرد.
ب) علم تاریخ صرفاً به ثبت و نقل رویدادهای گذشته بسنده نمیکند، بلکه زمینه ها، علل، نتایج و آثار حوادث تاریخی را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید.
پ) در پژوهشهای علمی تاریخ، از یافته های علوم و فنون مختلف مانند باستان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، جغرافیا، اقتصاد، زبان شناسی و…استفاده میشود.

۴ -منابع دست اول پژوهش در تاریخ، چه ویژگی هایی دارند؟
پاسخ: به همه آثاری گفته می شود که در زمان وقوع حادثه یا نزدیکترین زمان به وقوع آن، نوشته شده اند. این نوع منابع دارای ویژگی منحصر به فردی هستند زیرا در همان زمان وقوع رویداد نوشته یا گفته شده اند

۵ -تاریخ چگونه به فهم زمان حال و درک مسائل پیش روی انسانها و جوامع کمک می کند؟
پاسخ: رویدادهای تاریخی اگرچه در زمان معینی در گذشته به وقوع پیوسته است ، اما آثار، نتایج و پیامدهای این رویدادها، گذشته، حال و آینده را به یکدیگر پیوند می دهد. مثال: نتایج و تأثیرات تأسیس سلسله هخامنشیان، جنگهای صلیبی، نهضت رنسانس، کشفیات جغرافیایی و انقلابهای بزرگ معاصر، تحولاتی که پیامبران الهی و یا شخصیت های مهم علمی تاریخی مانند افلاطون، ارسطو، کورش، ابن سینا، شاه اسماعیل صفوی، ناپلئون، امیرکبیر، مصدق و امام خمینی و… از این دست رویدادها هستند.

۶ -تأثیر تاریخ را بر میهن دوستی و تقویت هویت ملی توضیح دهید؟
پاسخ: مردمانی که برای نسلهای متوالی سرگذشت مشترکی داشته اند و سالیان طولانی در شادی ها و تلخ کامی ها، موفقیت ها و شکست های هم شریک بوده اند، بطور طبیعی نسبت به سرزمین و گذشته خود، احساس نوعی علاقه و دلبستگی خاص پیدا می کنند.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس اول تاریخ دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ تاریخ دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.