جواب و معنی صفحه ۱۹ زبان انگلیسی دهم

معنی مکالمه صفحه 19 درس اول زبان دهم

مریم در حال بازدید از موزه طبیعت و حیات وحش است. او صحبت با آقای رضوی که در موزه کار می کند.

جواب بخش Conversation درس اول انگلیسی دهم

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?
مریم: ببخشید، آن چیست؟ آیا پلنگ است؟
Mr. Razavi: No, it is a cheetah.
آقای رضوی: نه آن یک یوزپلنگ وحشی است.
Maryam: Oh, a cheetah?
مریم: آهان، یک یوزپلنگ؟
Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.
آقای رضوی: بله یک یوزپلنگ ایرانی. آن یک حیوان در حال انقراض (معرض خطر) است.
Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?
مریم: می‌دانم. من شنیده‌ام که حدود 70 تا از آنها زنده‌اند. اینطوره؟
آقای رضوی: درست است، اما تعداد آنها افزایش خواهد یافت.
Mr. Razavi: Right, but the number will increase.
مریم: واقعاً؟! چطوری؟!
Maryam: Really?! How?
Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.
آقای رضوی: خوب، ما برنامه‌هایی داریم. به‌عنوان مثال: ما قصد داریم از زیستگاه‌های آن محافظت کنیم و درباره زندگی آنها فیلم بسازیم و به مردم آموزش دهیم چگونه هر چه بیشتر از آنها مراقبت کنند.

Questions
Answer the following questions orally.
1. Where are they talking? They are talking in the museum.
2. Are there many cheetahs alive? No, there aren’t
3. Do you take care of animals? Yes, I do. I take care of animals.

۱-آن‌ها کجا دارند صحبت می‌کنند؟ آنها در موزه در حال صحبت کردن هستند.
۲-آیا یوزپلنگ‌‌های زنده زیادی وجود دارند؟ نه، فقط ۷۰ تا از آنها زنده هستند.
۳-آیا شما از حیوانات مراقبت می‌کنید؟ بله، مراقبت می‌کنم.

A. نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

We live on Earth.
معنی:
ما روی زمین زندگی می‌کنیم

A tiger is a wild animal.
معنی: ببر یک حیوان وحشی است

I went to Golestan Forest last year.
من سال گذشته به جنگل گلستان رفتم

They are destroying the jungle.
معنی: آن‌ها در حال نابود کردن جنگل هستند

The Persian lion died out about 75 years ago.
معنی: شیر ایرانی حدود 75 سال پیش منقرض شد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.