جواب و معنی صفحه ۲۱ زبان انگلیسی دهم

در بخش زیر برای شما عزیزان جواب و معنی صفحه ۲۱ از درس اول زبان انگلیسی دهم را آماده کرده ایم
در این قسمت شما میتوانید به پاسخ های این بخش از جواب درس ۱ زبان انگلیسی دهم دسترسی داشته باشید.

جواب صفحه 21 درس اول زبان دهم

Pay attention! Don’t swim here.

معنی: توجه کنید! اینجا شنا نکنید

Tooran is the natural home of the Persian zebra.
معنی: توران زیست گاه گورخر ایرانی است

Moghan Plain is a nice place in the north-west of Iran.
معنی: دشت مغان یک مکان خوب در شمال‌غربی ایران است

They hope to save the injured animal.
معنی: آنها امیدوارند که حیوان صدمه دیده را نجات دهند

B. بخوانید و تمرین کنید.

a few: not many; a small number of things or people
There are a few Iranian cheetahs.
تعداد کمی: زیاد نیست، تعداد کمی از چیزی یا مردم.
تعداد کمی یوزپلنگ ایرانی وجود دارد.
human: a person
All humans must take care of nature.
انسان: یک شخص
تمام انسان‌ها باید از طبیعت مراقبت کنند.
instead: in place of someone or something else
There’s no coffee. Would you like a cup of tea instead?
به جای: جایگزین شخص یا چیزی دیگر.
قهوه نیست. به جایش یک فنجان چای میل دارید؟
future: the time after now
Everyone needs to plan for the future.
آینده: زمانی بعد از حال
همه نیاز دارند که برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.