جواب و معنی صفحه ۱۶ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۶ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۶ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۶ زبان یازدهم :

معنی صفحه ۱۶ درس ۱ زبان یازدهم

Interesting Facts:
حقایق جالب:
There are about 7000 languages in the world.
حدود 7000 زبان در جهان وجود دارد.
Most Languages of the world have no written form.
بیشتر زبان های جهان هیچ شکل نوشتاری ندارند.
The Holy Quran is available in more than 100 languages.
قرآن مقدس در بیش از 100 زبان موجود است.
One language dies about every fourteen days.
تقریبا هر چهارده ورز یک زبان از بین می رود
Deaf people use sign language to communicate.
افراد ناشنوا از زبان اشاره برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.