جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه هفدهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم :

جواب صفحه ۱۷ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

A. Look at the map. Choose six countries and write their languages.
. به نقشه نگاه کنید. شش کشور را انتخاب کنید و زبان آنها را بنویسید

جواب صفحه ۱۱ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

۳-Russia = Russian۲-Tajikistan = Persian۱-Iran = Persian
۶-China = Chinese۵-India = Hindi, English۴- Iraq = Arabic

– Are you familiar with any of the above languages? If yes, circle them.
آیا با هر یک از زبان های فوق آشنایی دارید؟ اگر بله، دور آنها حلقه بزنید.