جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه هفدهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۷ زبان یازدهم :

جواب صفحه ۱۷ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

A. Look at the map. Choose six countries and write their languages.
. به نقشه نگاه کنید. شش کشور را انتخاب کنید و زبان آنها را بنویسید

جواب صفحه ۱۱ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

۳-Russia = Russian ۲-Tajikistan = Persian ۱-Iran = Persian
۶-China = Chinese ۵-India = Hindi, English ۴- Iraq = Arabic

– Are you familiar with any of the above languages? If yes, circle them.
آیا با هر یک از زبان های فوق آشنایی دارید؟ اگر بله، دور آنها حلقه بزنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.