جواب و معنی صفحه ۱۸ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۸ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه هجدهم

جواب و معنی صفحه ۱۸ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۸ زبان یازدهم :

جواب صفحه ۱۸ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

B. Match the signs with their meanings. There is one extra sentence.
علائم را با معانی آنها مطابقت دهید. یک جمله اضافی وجود دارد.

پاسخ: جواب این سوال در تصویر زیر مشخص شده است.

جواب صفحه ۱۸ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

(a) There is a parking lot around. 
یک پارکینگ در این اطراف وجود دارد.
(b) Turn off your mobile phone.
تلفن همراه خود را خاموش کنید.
(c) Please be quiet.
لطفا ساکت باشید.
(d) Keep off the grass.
وارد چمن نشوید.
(e) You are near a restaurant.
شما در نزدیکی یک رستوران هستید.
(f ) Do not swim here.
در اینجا شنا نکنید.

C. Number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them when you learn a foreign language.
فعالیت های زیر را از یک تا شش بر طبق اینکه یک زبان خارجی یاد گرفتید چند وقت یکبار آن ها را انجام میدهد شماره گذاری نمایید.

پاسخ: جواب این بخش بر عهده شما میباشد .

…… Reading storybooks
خواندن کتاب داستان
…… Watching movies
فیلم دیدن
…… Listening to the news
گوش دادن به اخبار
…… Surfing the net
وب گردی
…… Talking to foreigners
صحبت کردن با خارجی ها
…… Writing letters or emails
نوشتن نامه یا ایمیل

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.