جواب و معنی صفحه ۱۹ و ۲۰ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۹ و ۲۰ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه نوزده و بیست

جواب و معنی صفحه ۱۹ و ۲۰ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۱۹ و ۲۰ زبان یازدهم :

معنی conversation صفحه ۱۹ درس اول زبان انگلیسی یازدهم

Babak Saberian is a translator who works for IRIB1 . Today, he is hosting Meysam in his offce. Meysam is a high school student. He is interviewing Mr. Saberian for his school project.
بابک صابریان یک است که برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کار میکند. او امروز در دفترش میزبان میثم است . میثم یک دانش آموز دبیرستانی است. او با آقای صابریان برای پروژه مدرسه اش مصاحبه میکند.

Meysam: Thank you Mr. Saberian for inviting me to your offce.
میثم: با تشکر از شما آقای صابریان که مرا به دفتر خود دعوت کرده‌اید.
Mr. Saberian: You’re welcome!
آقای صابریان: خواهش می‌کنم!
Meysam: I heard you know three languages. Is that right?
میثم: من شنیده‌ام که شما سه زبان بلد هستید. درست است؟
Mr. Saberian: Well, actually four languages.
آقای صابریان: خب، در واقع چهار زبان.
Meysam: Four! Really?! What languages do you know?
میثم: چهار! واقعاً؟! چه زبان‌هایی بلد هستید؟
Mr. Saberian: Besides my mother tongue, Persian, I know English, French and Russian well.
آقای صابریان: علاوه بر زبان مادری، فارسی، من انگلیسی، فرانسوی و روسی را به خوبی بلدم.
Meysam: Interesting! And when did you learn them?
میثم: جالب هست! و چه زمانی آنها را یاد گرفتید؟
Mr. Saberian: I began learning English at school when I was thirteen. Then I began learning French in a language institute when I was ffteen. And I learned Russian when I was
a university student in Moscow.
آقای صابریان: من یادگیری زبان انگلیسی را وقتی سیزده سال داشتم در مدرسه شروع کردم. سپس در پانزده سالگی، یادگیری زبان فرانسه را در یک موسسه زبان شروع کردم و هنگامی که دانشجوی دانشگاه مسکو بودم زبان روسی را یاد گرفتم.

ترجمه صفحه ۲۰ درس اول زبان یازدهم

Meysam: Can you use all of them fuently?
میثم: آیا می‌توانید از همه آنها به طور روان استفاده کنید؟
Mr. Saberian: I know all of them well, but I use English more.
آقای صابریان: من همه آنها را به خوبی بلدم، اما من انگلیسی را بیشتر استفاده می‌کنم.
Meysam: OK. Do you think language learning should start as early as possible?
میثم: خب. فکر می‌کنید یادگیری زبان باید در اسرع وقت شروع شود؟
Mr. Saberian: My experience says interest and hard work are really more important than age.
آقای صابریان: تجربه من می‌گوید علاقه و سخت کوشی واقعاً مهمتر از سن هستند.
Meysam: Hmm… that’s an important point. May I know what your favorite language is ? English, French, or Russian?
میثم: هوم … این یک نکته مهم است. ممکن است بدانم که زبان مورد علاقه شما چیست؟ انگلیسی، فرانسوی یا روسی؟
Mr. Saberian: To be honest, I enjoy using them all, but my favorite language is absolutely my mother tongue!
آقای صابریان: صادقانه، من از استفاده از همه آنها لذت می‌برم، اما زبان مورد علاقه من قطعاً زبان مادری من است.

جواب صفحه ۲۰ درس اول زبان یازدهم

پاسخ:

1. He works for IRIB.
2. No, he doesn’t.
3. I know two languages.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.