جواب و معنی صفحه ۲۳ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۲۳ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه بیست و سوم

جواب و معنی صفحه ۲۳ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۲۳ زبان یازدهم :

جواب صفحه ۲۳ درس اول زبان یازدهم

B. Read and Practice.
بخوانید و تمرین کنید

🔹 society: a large group of people who live together
We live in an Islamic society.
جامعه ، گروه : گروه بزرگی از مردم که با هم زندگی می‌کنند. ما در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم.
🔹 ability: the physical or mental power or skill to do something
Human’s ability to talk makes him different from animals.
توانایی ، قابلیت: قدرت جسمی یا ذهنی یا مهارت انجام کاری. توانایی انسان برای صحبت کردن او را از حیوانات متفاوت می سازد
🔹 vary: to be different from each other
In some cities, prices vary from shop to shop.
فرق داشتن ، تغییر داد ، دگرگون کردن: متفاوت بودن نسبت به یکدیگر. در برخی از شهرها، قیمت‌ها از فروشگاه به فروشگاه متفاوت است.
🔹 make up: to form a thing, amount or number
China makes up 18% of the world‘s population.
ترکیب کردن ، درست کردن: شکل دادن به یک چیز، مقدار یا عدد. چین 18٪ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.
🔹 despite: without taking any notice of
I enjoy the weekend, despite the bad weather.
علی‌رغم ، باوجود، اگرچه: بدون توجه به من از آخر هفته لذت می‌برم، علی رغم هوای بد

جواب صفحه ۲۳ درس اول زبان یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.