جواب و معنی صفحه ۲۴ و ۲۵ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۲۴ و ۲۵ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه بیست و چهارم

جواب و معنی صفحه ۲۴ و ۲۵ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۲۴ و ۲۵ زبان یازدهم :

معنی Reading صفحه ۲۴ درس اول زبان یازدهم

Languages of the World

 

 

 

Language is a system of communication. It uses written and spoken forms. People use language to communicate with each other in a society.

معنی: زبان یک دستگاه ارتباط است. آن از فرم‌های نوشتاری و گفتاری استفاده می‌کند. مردم از زبان برای برقراری ارتباط با یکدیگر در یک جامعه استفاده می‌کنند. آنها آگاهی، عقاید، آرزوها و احساسات را از طریق آن تبادل می‌کنند.

They exchange knowledge, beliefs, wishes, and feelings through it. Languages vary greatly from region to region. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. It is not surprising to hear that today about 7000 languages exist in the world. There are more than 2000 languages in Africa, 1000 in the Americas, more than 2250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania.

معنی: زبان‌ها از منطقه به منطقه ای دیگر بسیار متفاوت هستند. آنها به قدری متفاوت هستند که ممکن است یک فرد زبان فردی از یک منطقه، کشور یا قاره دیگر را نفهمد. شنیدن این موضوع تعجب‌آور نیست که امروزه حدود ۷۰۰۰ زبان در جهان وجود دارد. در آفریقا بیش از ۲۰۰۰ زبان، ۱۰۰۰ زبان در آمریکا، بیش از ۲۲۵۰ زبان در آسیا، حدود ۲۳۰ زبان در اروپا و بیش از ۱۳۰۰ زبان در اقیانوسیه وجود دارد.

Native speakers of these languages range in number from very large, with hundreds of millions of speakers, to very small, with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese. More than one billion people in the world speak Chinese.

معنی: گوینده‌های بومی این زبان‌ها از تعداد بسیار زیاد، با صدها میلیون گوینده، تا تعداد بسیار کم، با کمتر از ۷ گوینده، در تعداد متغیر هستند. محبوب‌ترین زبان دنیا چینی است. بیش از یک میلیارد نفر در جهان به زبان چینی صحبت می‌کنند.

معنی صفحه ۲۵ درس اول زبان یازدهم

Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about one billion learners of English all around the world. They learn English as an international language.

معنی: جالب اینجاست که انگلیسی در مقایسه با چینی، گوینده‌های بومی کمتری دارد، اما در سراسر جهان حدود یک میلیارد زبان‌آموز انگلیسی وجود دارد. آنها انگلیسی را به عنوان یک زبان بین المللی یاد می‌گیرند.

About fifty percent of the world’s languages have fewer than 5000 speakers. In the beginning of the twenty-first century, 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 548 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8 percent of the world’s languages. We call them ‘endangered languages’. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die, too.

معنی: حدود پنجاه درصد از زبان‌های دنیا کمتر از ۵۰۰۰ گوینده دارند. در آغاز قرن بیست و یکم، ۲۰۴ زبان کمتر از ۱۰ گوینده داشتند و ۳۴۴ زبان بین ۱۰ تا ۹۹ گوینده داشتند. ۵۴۸ زبان با کمتر از ۹۹ گوینده تقریباً ۸ درصد از زبان‌های جهان را تشکیل می‌دهند. ما آنها را “زبان‌های در معرض خطر” می‌نامیم. زیرا گوینده‌های این زبان‌ها پیر می‌شوند و می‌میرند، و زبان آنها نیز از بین خواهد رفت.

All languages are really valuable, despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages, no matter how different they are and how many speakers they have.

معنی: همه زبان‌ها علی‌رغم تفاوت‌هایشان واقعاً ارزشمند هستند. هر زبان وسیله‌ای شگفت‌انگیز برای برقراری ارتباط است که نیازهای گویندگان خود را برآورده می‌کند. تصور جهان بدون زبان غیرممکن است. بنابراین، ما باید به همه زبان‌ها احترام بگذاریم، بدون توجه به اینکه چه مقدار متفاوت هستند و چه تعداد گوینده دارند.

معنی صفحه ۲۵ درس اول زبان یازدهم

You can scan a reading passage to look for and find specific information quickly such as a number, a name, a word, or a phrase. Follow these steps to scan:
🟥 Make a clear picture in your mind of the information you are looking for.
🟥 Look for that information.
🟥 Move your eyes quickly across the text. Don’t read every word. When you find the information, stop, read the sentence and mark the information.

می‌توانید یک متن خواندنی را اسکن کنید تا به سرعت اطلاعات خاصی مانند یک عدد، یک نام، یک کلمه یا یک عبارت را پیدا کنید. برای اسکن مراحل زیر را دنبال کنید:
🟥 تصویری واضح از اطلاعاتی که به دنبال آن هستید در ذهن خود ایجاد کنید.
🟥 به دنبال آن اطلاعات باشید.
🟥 چشمان خود را به سرعت در سراسر متن حرکت دهید. هر کلمه را نخوانید وقتی اطلاعات را پیدا کردید، توقف کنید، جمله را بخوانید و اطلاعات را علامت بزنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.