جواب فصل ۱ زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۱ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل یک زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۱ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل یک زمین شناسی یازدهم

در این بخش از همیار ، برای شما عزیزان قصد داریم تا جواب تمرینات فصل یک زمین شناسی یازدهم را قرار دهیم، شما میتوانید گام به گام فصل اول زمین شناسی یازدهم ، جواب صفحه ۱۰ , ۱۲ , ۱۳ , ۱۴ , ۱۵ , ۱۶ , ۱۸ و ۱۹ زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی

فصل اول :: آفرینش کیهان و تکوین زمین

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۰ زمین شناسی یازدهم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۰ زمین شناسی یازدهم

در سال گذشته خواند‌ید که دانش مندان پ‌یدا‌یش جهان را با نظر‌یه ی مه بانگ توض‌یح می دهند.
در این باره، اطلاعات بیش تری جمع آوری و درباره ی پیدایش اجرام آسمانی با هم گفت و گو کنید.
پاسخ: 

تاریخ پیدایش هستی :نظریه مه بانگ یا بیگ بنگ، مدل کیهان شناسی پذیرفته شده جهان از کهن ترین دوران شناخته شده و تکامل آن در مقیاس بزرگ است.
مه بانگ (انفجار بزرگ) حدود ۱۳/۸ میلیارد سال قبل رخ داده است.
بین سه دقیقه تا سیصد هزار سال بعد از مه بانگ، هسته اتم های کوچک تا بسیار بزرگ ساخته شده اند.
♦ بین سیصد هزار تا یک میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ، کهکشانها و ستارگان به وجود آمده اند.
منظومه شمسی :
اجرام منظومه شمسی ما در حدود 5 میلیارد سال پیش از ابر عظیمی که اساسا متشکل از هیدروژن و هلیم و با درصد ناچیزی از عناصر سنگین به وجود آمده است .
کره زمین:
سن کره زمین بر اساس مطالعات رادیومتری بین ۴.۶ تا ۴.۸ میلیارد سال تخمین زده می شود

جواب یادآوری صفحه ۱۲ زمین شناسی یازدهم

* با توجه به این که، نور خورشید حدود 8/3 دقیقه‌ی نوری طول می کشد تا به زمین برسد. فاصله متوسط زمین تا خورشید چند کیلومتر است؟
پاسخ:  هر ثانیه نوری 300000 کیلومتر است و هر دقیقه نوری 18 میلیون کیلومتر. با ضرب عدد 8/3 در 18 میلیون کیلومتر نتیجه عدد 149400000 کیلومتر می‌ شود که فاصله زمین تا خورشید است.
جواب یادآوری صفحه ۱۲ زمین شناسی یازدهم

* به این فاصله در اصطلاح ستاره شناسی چه گفته می شود؟
پاسخ: سال نجومی (واحد نجومی)

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۲ زمین شناسی یازدهم

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۲ زمین شناسی یازدهم

اگر مدار سیاره ای در فاصله 106 × 600 کیلومتری خورشید قرار داشته باشد، زمان گردش آن به دور خورشید چند سال است؟  پاسخ: ر

جواب تحقیق کنید صفحه ۱۳ زمین شناسی یازدهم

با توجه به فاصله حداکثر زمین تا خورشید در اول تیر و فاصله حدا قلی در اول دی ماه، علت گرمای تیرماه و سرمای دی ماه چیست؟
پاسخ: در دی ماه زاویه تابش خورشید مایل است و بنابراین به سطح بیشتری از زمین، انرژی کمتری میرسد و در تیرماه زاویه تابش خورشید قائم می باشد، پس به سطح کمتری از زمین انرژی بیشتری میرسد.

جواب خود را  بیازمایید صفحه ۱۴  زمین شناسی یازدهم

جواب خود را  بیازمایید صفحه ۱۴  زمین شناسی یازدهم

1 -وضعیت فصلها در نیمکره شمالی و جنوبی را مقایسه کنید.
پاسخ: فصل ها در دو نیمکره شمالی و جنوبی قرینه هم دیگرند، یعنی تابستان نیمکره شمالی معادل زمستان نیمکره جنوبی است یا وقتی در نیمکره شمالی پاییز باشد، نیمکره جنوبی فصل بهار را تجربه می کند.

جواب خود را  بیازمایید صفحه ۱۴  زمین شناسی یازدهم

 

2 -جهت تشکیل سایه، در نیمکره شمالی و جنوبی چه تفاوتی دارد؟
در نیمکره شمالی از عرض ۲۳/۵ درجه به طرف قطب شمال جهت تشکیل سایه همیشه به سمت شمال جغرافیایی است.
در نیمکره جنوبی از عرض ۲۳/۵ درجه به طرف قطب جنوب جهت تشکیل سایه همیشه به سمت جنوب جغرافیایی است.
در عرض های جغرافیایی حدفاصل بین ۲۳/۵ درجه شمالی و ۲۳/۵ درجه جنوبی جهت تشکیل سایه به وضعیت تابش خورشید بستگی دارد.
به عنوان مثال در اول زمستان که خورشید به عرض ۲۳/۵ درجه جنوبی عمود می تابد جهت تشکیل سایه درعرض های حدفاصل ۲۳/۵ جنوبی و شمالی و عرض ۲۳/۵ شمالی به سمت شمال خواهد بود.

3 -در طول یک سال، خورشید در چه روزهایی بر استوا عمود میتابد؟
پاسخ: در اول بهار(اوایل فروردین ماه) و نیز در اول پاییز (اوایل مهرماه) یعنی در اعتدال بهاری و پاییزی، خورشید به استوا عمود میتابد.

جواب تفسیر کنید صفحه ۱۵ زمین شناسی یازدهم

با توجه به شکل روبه رو، ترتیب تشکیل هوا کره، سنگ کره، زیست کره و آب کره را از قدیم به جدید ذکر کنید.
پاسخ: سنگ کره- هوا کره – آب کره- زیست کره

جواب تفسیر کنید صفحه ۱۵ زمین شناسی یازدهم

جواب یادآوری صفحه ۱۶ زمین شناسی یازدهم

جواب یادآوری صفحه ۱۶ زمین شناسی یازدهم

در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید. با توجه به آن، در شکل زیر، ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره گذاری کنید.
پاسخ:  شماره گذاری به  ترتیب از قدیم به جدید:
A – ۱
B- ۲
C- ۳
D -۴
E – ۵
F – ۶
۷- G
۸- چین خوردگی ناودیس
۹ – F گسل عادی یا نرمال
۱۰ – X تزریق توده نفوذی
۱۱- فرسایش

(از پایین لایه های رسوبی- چین خوردگی-گسل- توده نفوذی- فرسایش)

جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۶ زمین شناسی یازدهم

* در جدول زیر، نیمه عمر برخی از عناصر رادیواکتیو و عنصر پایدار حاصل از آن ها نشان داده شده است. با استفاده از اطلاعات موجود در آن، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
برای تعیین سن نخستین سنگ هایی که در کره زمین تشکیل شده اند، استفاده از کدام ماده رادیواکتیو مناسب تر است؟
پاسخ:  اورانیوم ۲۳۸
چرا؟
پاسخ:  زیرا نیمه عمر آن با سن زمین یکسان است.

۲- برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه، از کربن رادیواکتیو استفاده می شود. دلیل آن را توضیح دهید.
پاسخ:  چون نیمه عمر کربن ۱۴ برابر با ۵۷۳۰ سال است که با سن این موجودات مطابقت دارد.

۳ با استفاده از کربن رادیواکتیو، سن فسیل ماموتی که تنها (یک هشتم) ماده رادیواکتیو را دارد محاسبه کنید.
پاسخ:  سن پدیده = تعداد نیم‌عمر × نیم‌عمر
سن فسیل ماموت ۱۷۱۹۰ = ۵۷۳۰ × ۳
جواب پیوند ریاضی صفحه ۱۶ زمین شناسی یازدهم

 

جواب یادآوری صفحه ۱۸ زمین شناسی یازدهم

جواب یادآوری صفحه ۱۸ زمین شناسی یازدهم

در فصل زمین ساخت ورقه ای کتاب علوم نهم، در مورد حرکت ورقه های سنگ کره و پیامدهای آن مطلابی آموختید. در این باره به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- علت حرکت ورقه های سنگ کره چیست؟
پاسخ: به دلیل حرکت هم رفتی مواد خمیری نرم کره و گوشته داغ فوقانی

2- انواع حرکت ورقه ها را بیان کنید. ورقه‌ها به سه شکل حرکت می‌کنند:
پاسخ: 1 -دورشونده  2 -نزدیک شونده 3 -امتداد لغز

3- پیامدهای حاصل از حرکت ورقه ها را ذکر کنید.
پاسخ: تشکیل دریا و اقیانوس جدید- فرورانش ورقه های اقیانوسی- جزایر قوسی- رشته کوهها- گسل ها و زمین لرزهه

جواب پاسخ دهید صفحه ۱۹ زمین شناسی یازدهم

1 -عامل باز و بسته شدن اقیانوسها چیست؟
پاسخ: دور شدن و نزدیک شدن ورقه های سنگ کره که حاصل جریان های هم رفتی درون گوشته می باشد.

2 -چرا با وجود گسترش بستر اقیانوسها، وسعت سطح زمین افزایش نمییابد؟
پاسخ: چون وقتی پوسته جدیدی تشکیل میشود، در محل دراز گودال ها پوسته اقیانوسی قدیمیتر به درون گوشته رانده شده و کمکم هضم میشود.

٣ـ علت فرورانش ورقه اقیانوسی چیست؟
پاسخ: بیشتر بودن چگالی ورقه‌ی اقیانوسی نسبت به ورقه قاره‌ای است.

4 -نتیجه فرورانش ورقه اقیانوسی- قاره ای و اقیانوسی – اقیانوسی چیست؟
پاسخ: نتیجه فرورانش ورقه اقیانوسی- قارهای: درازگودل اقیانوسی می باشد.
نتیجه فرورانش ورقه اقیانوسی- اقیانوسی: درازگودال اقیانوسی و جزایر قوسی میباشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.