جواب فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۱۳ و ۱۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ و ۱۴ زیست شناسی دهم

روش کار:
1- 3434 ظرف شیشه‌ای را آب بریزید.
2- با لبه قاشق، به انتهای مدور تخم مرغ آهسته ضربه بزنید و با ناخن تکه کوچکی به اندازه نوک انگشت از پوسته آهکی را جدا کنید. مراقب باشید که پرده نازک زیر پوسته آسیب نبیند.
3- تخم مرغ را روی ظرف شیشه‌ای قرار دهید طوری که پوسته نازک آن با آب در تماس باشد.
4- در طرف مقابل تخم مرغ، سوراخی به اندازه قطرِ نی ایجاد کنید و نی را تا 2/5 سانتیمتر درون سوراخ و غشای نازک زیر آن فرو ببرید.
5- فضای بین نی و پوسته تخم مرغ را با خمیر بازی پر کنید.
6- ظرف را یک شب در جای مناسبی قرار دهید و پس از آن، تغییرات درون نی را مشاهده کنید.
7- مشاهده‌های خود را یادداشت کنید، و در صورت امکان از آنها عکس تهیه کنید. توضیح دهید چرا مایع درون نی حرکت می‌کند؟
پاسخ: غشای تخم‌مرغ مانند پرده نیمه‌تراوا عمل می‌کند و آب درون نی به علت اسمز، بالا می‌رود.

ب) اگر پوسته آهکی یک تخم مرغ را با قرار دادن آن در سرکه از بین ببریم و تخم مرغ بدون پوسته را یک بار در آب مقطر و بار دیگر در محلول نمک غلیظ قرار دهیم، پیش بینی کنید چه تغییری در تخم مرغ ایجاد می‌شود؟ با توجه به آنچه آموختید برای پیش بینی خود دلیل بیاورید.
پاسخ:  درون آب مقطر، تخم‌مرغ متورم می‌شود و در آب نمک غلیظ، چروکیده می‌گردد. علت، اسمز است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.