جواب فعالیت صفحه ۱۹ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۱۹ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۹ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۹ زیست شناسی دهم

مری یک گوسفند یا گاو را تهیه، و لایه‌های آن را مشاهده کنید.
پاسخ:  مری گوسفند و گاوی همانند مری انسان از بیرون به درون شامل :
لایه پیوندی سست- لایه های ماهیچه ای- لایه زیر مخاط و لایه پوششی است