جواب فعالیت صفحه ۲۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۳ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۲۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۳ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۳ زیست شناسی دهم

پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع‌اند و می‌توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. فکر می‌کنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری می‌کند؟
پاسخ: این آنزیم ها به شکل غیرفعال در لوزالمعده ترشح میشوند و بعد در روده فعال میشوند. البته لوزالمعده
عامل غیرفعال کننده تریپسین هم دارد.