جواب فعالیت صفحه ۱۱ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۱۱

جواب فعالیت صفحه ۱۱ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۱ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۱ فصل یک زیست یازدهم

با استفاده از آنچه آموختید در گروه خود درباره پرسش‌های زیر گفت‌وگو و پاسخ را به کلاس گزارش کنید.

۱- هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می‌کنید؟
پاسخ: با اطلاعاتی که از چشم ها، گوش ها و ماهیچه های بدن به مخچه ارسال می شود و با تمرین و تکرار، تعادل حفظ می شود.

۲- هنگام راه رفتن با چشمان بسته، چه تغییری در راه رفتن ایجاد می‌شود؟ علت تغییر را توضیح دهید.
پاسخ: از آن جایی که از چشم ها اطلاعاتی به مخچه ارسال نمی شود راه رفتن با عدم توازن و دقت انجام می شود.

۳- چگونه ممکن است با وجود سلامت کامل چشم‌ها، فرد قادر به دیدن نباشد؟
پاسخ: ممکن است بخش مربوط به تفسیر و پردازش اطلاعات بینایی در مغز ، آسیب دیده باشد.