جواب فعالیت صفحه ۱۴ و ۱۵ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۱۴ و ۱۵ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۱۴ و ۱۵

جواب فعالیت صفحه ۱۴ و ۱۵ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ تا ۱۵ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۴ تا ۱۵ فصل یک زیست یازدهم

متن کامل این فعالیت در صفحه ۱۵ و ۱۴ کتاب درسی می باشد جهت جلوگیری از شلوغی محتوای همیار و سردرگمی شما فقط سوالات این فعالیت در زیر آماده است !

۱ -بررسی بخش های خارجی مغز
الف) کدام بخش های مغز را با مشاهده سطح پشتی آن می توانید ببینید؟
پاسخ: لوب های بویایی، نیمکره های چپ و راست، قشر مخ، شیار بین دو نیمکره، مخچه و کرمینه آن .
ب) بخش های مشاهده شده از مغزدر سطح شکمی کدامند؟
پاسخ: لوب های بویایی ، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل، مخچه، بصل النخاع

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.