جواب فعالیت صفحه ۱۷ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۱۷

جواب فعالیت صفحه ۱۷ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۷ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۸ صفحه ۱۷ فصل یک زیست یازدهم

با استفاده از شکل ۲۰ به این پرسش ها پاسخ دهید:

۱- پس از احساس درد، چه رویدادهایی رخ می‌دهد تا فرد دست خود را عقب بکشد؟
پاسخ:  تحریک گیرنده حسی پوست ⇐ ارسال پیام به نخاع از طریق ریشه پشتی فعالسازی دو مسیر:
۱)تحریک نورون رابط(۱) ⇐ تحریک عصب حرکتی از مسیر ریشه شکمی ⇐ انقباض ماهیچه دوسر (جلو) بازو
۲)تحریک نورون رابط(۲) ⇐ مهار نورون حرکتی از مسیر ریشه شکمی ⇐ به استراحت بردن ماهیچه(عقب)سه سربازو
۱ + ۲ ⇐ عقب کشیدن دست

۲- در مسیر عقب کشیدن دست، کدام سیناپس‌ها تحریک کننده و کدام مهار کننده‌اند؟
پاسخ: 
سیناپس های تحریکی : سیناپس نورون حسی به نورون های رابط (۱)و (۲)– رابط (۱)به نورون حرکتی دو سر بازو- نورون حرکتی بازو به ماهیچه دو سر
سیناپس های مهاری : سیناپس رابط (۲)به نورون حرکتی سه سر – نورون حرکتی به ماهیچه سه سر

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.