جواب فعالیت صفحه ۳ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۳ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۳

جواب فعالیت صفحه ۳ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۳ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 3 فصل یک زیست یازدهم

ساختار و کار سه نوع یاخته عصبی را که در شکل ۳ می‌بینید، مقایسه کنید.
جواب فعالیت 1 صفحه 3 فصل یک زیست یازدهمپاسخ: 
۱.نورون حسی یک دندریت بلندتر و یک اکسون کوتاهتر دارد که هر دو از یک نقطه خارج شده و هر دو میلین دارند.
۲.نورون رابط چندین دندریت و یک اکسون دارد و همه بدون میلین هستند.
۳.نورون حرکتی دندریت های کوتاه فراوان و یک اکسون بلند دارد. اکسون میلین دار و دندریت ها بدون میلین هستند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.