جواب فعالیت صفحه ۵ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۵ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۵

جواب فعالیت صفحه ۵ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۲ صفحه ۵ فصل یک زیست یازدهم

در گروه خود دربارۀ پرسش‌های زیر گفت‌وگو و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
۱- کار پمپ سدیم – پتاسیم و کانال‌های نشتی را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: 

الف)کانال های نشتی یون پتاسیم را از نورون خارج و یون سدیم را وارد می کنند اما پمپ سدیم- پتاسیم این یون ها را در خلاف جهت کانال های نشتی جابجا می کند(وارد کردن پتاسیم و خارج کردن سدیم).
ب) کانال های نشتی در جهت شیب غلظت و بدون صرف انرژی عمل می کنند اما پمپ سدیم-پتاسیم در خلاف جهت شیب غلظت و با صرف انرژی یون ها را جابجا می کند.

۲- چرا در حالت آرامش، بار مثبت درون یاخته‌های عصبی از بیرون آنها کمتر است؟
پاسخ: به دلیل وجود یون های + Na بیشتر در بیرون سلول و یون های + K کمتر درون سلول عصبی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.