جواب فعالیت صفحه ۶ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۶ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۶

جواب فعالیت صفحه ۶ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶ فصل یک زیست یازدهم

وضعیت کانال‌های غشای یاختۀ عصبی را در ۴ مرحلۀ شکل ۷ مقایسه کنید.
پاسخ: ۱ )در حالت آرامش هر دو نوع کانال دریچه دار بسته و اختلاف پتانسیل حدود ۷۰- است.
۲)در بخش بالارو منحنی، کانال های دریچه دار سدیمی باز و پتاسیمی ها بسته اند. منحنی از ۷۰- به ۳۰+ می رسد.
۳)در بخش پایین رو منحنی ، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و سدیمی ها بسته اند. منحنی از ۳۰+ به ۷۰- بر می گردد.
۴ )در پایان پتانسیل عمل نیز هر دو نوع کانال دریچه دار بسته و اختلاف پتانسیل دوباره حدود ۷۰- است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.