جواب فعالیت صفحه ۷ زیست یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۷ زیست یازدهم

جواب زیست شناسی یازدهم صفحه ۷

جواب فعالیت صفحه ۷ زیست یازدهم

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷ فصل یک زیست یازدهم

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷ فصل یک زیست یازدهم

پژوهشگران براین باورند که در گره‌های رانویه، تعداد زیادی کانال دریچه‌دار وجود دارد، ولی در فاصله بین گره‌ها، این کانال‌ها وجود ندارند. این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟
پاسخ: در هدایت جهشی پتانسیل عمل فقط در گره های رانویه ایجاد می شود و در بخش های دیگر رشته که دارای میلین هستند این جریان ایجاد نمی شود. بنابراین فقط در گره ها، وجود کانال ها لازم است.