معنی گنج حکمت حقه راز فارسی دهم

معنی گنج حکمت حقه راز فارسی دهممعنی فارسی دهم

🔹 روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: «ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.»
شیخ گفت: «بازگرد تا فردا.»
آن مرد بازگشت.
معنی: روزی کسی نزد پیشوای عارفان (ابوسعید ابیالخیر) آمد و گفت: ای شیخ آمده ام تا از رازهای خداوند، چیزی به من نشان بدهی.
قلمرو زبانی:
شیخ : پیر، مرشد، پیشوای عارفان
اسرار : جمع سرّ، رازها، رمزها
حق : خداوند
با من : به من
نمایی : نشان بدهی
ای شیخ : منادا

🔹 شیخ گفت: برگرد و تا فردا منتظر باش. آن مرد برگشت.
شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در حُقّه کردند و سر حُقّه محکم کردند.
دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: «ای شیخ، آنچ وعده کردهای، بگوی.»
شیخ بفرمود تا آن حُقّه را به وی دادند و گفت: «زینهار، تا سر این حقّه باز نکنی.»
قلمرو زبانی:
بفرمود : دستور داد
*حُقّه : محفظۀ کوچکی که دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشیای گرانبها به کار میرود، جعبه، صندوق
بازآمد : برگشت
آنچ : مخفّف آنچه
وعده کردی : قول دادی
زینهار : مراقب باش، آگاه باش.
معنی: شیخ دستور داد، آن روز موشی را گرفتند و در جعبهای انداختند و درِ جعبه را محکم بستند. روز بعد آن مرد برگشت و گفت: ای شیخ! آن چیزی را که قول دادی، بگو. شیخ به مریدان گفت که آن جعبه را به او بدهند و گفت: مراقب باش که درِ این جعبه را باز نکنی.

🔹 مرد حقّه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقّه، چه سرّ است؟
هر چند صبر کرد نتوانست. سر حقّه باز کرد و موش بیرون جست و برفت.
قلمرو زبانی:
برگرفت : برداشت
*سودا : اندیشه، هوس، عشق؛ سودای کاری گرفتن کسی را: هوس کاری به سر کسی زدن
«-َش» : نقش متمّم
قلمرو ادبی: سودای کاری گرفتن کسی را: کنایه از هوس کاری به سر کسی زدن.
معنی: مرد جعبه را برداشت و به خانه رفت و فکر و هوس دیدن محتوای جعبه، بر او غلبه کرد که چه رازی درون صندوق است؟ هرچه صبر کرد، نتوانست. درِ جعبه را باز کرد و موش بیرون پرید و رفت.

🔹 مرد پیش شیخ آمد و گفت: «ای شیخ، من از تو سرّ خدای تعالی طلب کردم، تو موشی به من دادی؟!»
شیخ گفت: «ای درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستید اشت؛ سرّ خدای را با تو بگوییم،چگونه نگاه خواهیداشت؟!»
معنی: مرد پیش شیخ آمد و گفت: ای شیخ! من راز خدای بزرگ را از تو خواستم، چرا تو به من موشی دادی؟ شیخ گفت: ای زاهد! ما موشی در جعبه به تو دادیم و تو نتوانستی آن را پنهان کنی؛ اگر راز خدا را به تو بگوییم، چگونه میتوانی آن را پنهان نگه داری؟

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.