معنی  گنج حکمت همّت فارسی یازدهم

معنی صفحه ۱۶ فارسی یازدهم گنج حکمت همّت

معنی درس یک فارسی یازدهم ریاضی و تجربی و انسانی

معنی صفحه ۱۶ فارسی یازدهم گنج حکمت همّت

معنی صفحه ۱۶ فارسی یازدهم گنج حکمت همّت :

معنی گنج حکمت همّت فارسی یازدهم

موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجّب گفتند:« این مور را ببینید که [بار] به این گرانی چون می‌کشد؟» مور چون این بشنید، بخندید و گفت: «مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّت تن.»

معنی: مورچه‌ای را دیدند که آماده قدرت‌نمایی شده، ملخی را که ده برابر، بزرگتر از خود بود، برداشته بود. با تعجّب گفتند: «این مورچه را ببینید که بار به این سنگینی را چگونه می‌برد؟»
«مورچه وقتی این سخن را شنید، خندید و گفت: مردانِ بزرگ، بار را با قدرت اراده، همّت مردانگی و غیرت خود می‌برند؛ نه با قدرت بدنی.»

کلمات:  گران: سنگین / همّت: اراده، عزم / حمیّت: غیرت، جوانمردی، مردانگی / کل عبارت: یازده جمله است.

قلمرو ادبی:  کمر بستن: کنایه از آماده شدن/ نیروی همّت – بازوی حمیّت: اضافه استعاری / نسبت دادن ویژگی های انسان به مور: تشخیص و استعاره.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.