نمونه سوال هدیه ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوال هدیه ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم هدیه ششم دبستان

نمونه سوال هدیه ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم هدیه ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات هدیه ششم ابتدایی نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱
0.9MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۲
0.9MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۳
0.8MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۴
0.8MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۵
0.6MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۶
0.6MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۷
0.5MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۸
0.4MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۹
0.4MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۰
0.3MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۱
0.2MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۲
0.2MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۳
0.2MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۴
0.1MB
سوال هدیه ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۵
0.1MB