نمونه سوال علوم ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوال علوم ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم علوم ششم دبستان

نمونه سوال علوم ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم علوم ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات علوم ششم ابتدایی نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱
0.1MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۲
0.2MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۳
0.2MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۴
0.2MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۵
0.2MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۶
0.2MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۷
0.3MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۸
0.3MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۹
0.3MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۰
0.3MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۱
0.3MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۲
0.3MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۳
0.5MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۴
0.5MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۵
0.5MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۶
0.5MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۷
0.7MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۸
0.7MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱۹
0.8MB
سوال علوم ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۲۰
0.8MB